MENY

 

pil1.gif (158 bytes) Tillbaka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Urban Gullefors
Bjälbomunken - presentation

-den optimala lösningen för att reglera vattennivån i dammar.

       

Våtmarker och viltvatten
Vi har genom århundraden utfört dikningar inom jord- och skogsbruk, vilket många gånger var nödvändigt för att skaffa mat och arbete åt Sveriges befolkning. Men många ingrepp har gjorts utan hänsyn till de ekologiska följderna på kort och lång sikt. De vattendrag och vattensamlingar som finns kvar måste vårdas och nya skapas. Då allt liv är beroende av vatten är skötsel och skapande av nya vatten en viktig och tacksam uppgift.

Vill man ha hög kvalitet på sin våtmark eller sitt viltvatten, bör man i de flesta fall kunna reglera vattennivån. Med kvalitet menas att vattnet fungerar som en effektiv näringskälla måste den dimensioneras och utformas så att det vid medel vattenföring tar minst tre dygn innan allt vatten är utbytt. Om syftet med våtmarken är att skapa ett vatten för sjöfågel måste man bygga öar för säker häckning och ha grunda områden där fåglarna, både vuxna och ungar, kan hitta föda.

Vad nu syftet med våtmarken än är, krävs möjligheter att kunna reglera vattennivån. Kraftig växtlighet i strandzonerna och i vattnets botten är nödvändigt för att förbruka näringsämnen, men växtligheten får ej ta överhanden så att med tiden bara en rännil återstår av våtmarken. För att hindra detta torrläggs området med hjälp av vattennivå-regleraren "munken". Då ges möjligheten att slå ner vegetationen för att därefter reglera tillbaka till ursprunglig vattennivå. För ett rikt fågelliv krävs mycket insektslarver. Om bottenfloran minskar eller dör ut minskar insekterna i antal eller försvinner helt. Under sådana omständigheter måste vattennivån sänkas med "munkens" hjälp för att få tillbaka bottenfloran, och därmed även insekterna och fåglarna.

Det bästa och billigaste viltvattnet erhålles genom dämning. Man bygger en dammvall av finkornigt material, helst lera, och sätter "munken" mitt i den cirka tre meter breda dammvallen. "Munken" sätts så lågt att tömning av allt vatten kan ske om så behövs.

Vattennivå -regleraren "Bjälbomunken" som entrepenören Per-Arne Karlborg och jag har konstruerat är byggd av polyetenplast vägrör och är en mycket stabil konstruktion. Vi har levererat Bjälbomunken till bland annat de personer som visas under Referenser, kontakta gärna undertecknad eller de personer som finns bland våra referenser om Ni har några frågor eller synpunkter på denna produkt.

Tack för ordet,                                                                                                                 Sven Borg f.d. skogsvårdskosulent i Östergötland                                                     Rosendalsvägen 7                                                                                                               590 49 Vikingstad                                                                                                               Tel. 013-80571 eller 070-3798437